โครงสร้างการบริหารของสถานศึกษา

โรงเรียนวัดบัวขวัญ  ได้จัดระบบโครงสร้างการบริหารสถานศึกษาออกเป็น  4  กลุ่มงาน  ดังนี้

                    (1) กลุ่มงานวิชาการ

                    (2) กลุ่มงานงบประมาณ

                    (3) กลุ่มงานบริหารงานบุคคล

                   (4) กลุ่มงานบริหารทั่วไป