วิสัยทัศน์สถานศึกษา

                                  นักเรียนโรงเรียนวัดบัวขวัญ

                                  มีคุณภาพตามมาตรฐานหลักสูตร

                                  อนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและความเป็นไทย

                                  มีวินัยและคุณธรรม

                                  ก้าวทันโลกปัจจุบัน รู้เท่าทันอนาคต

                 พันธกิจ

                  โรงเรียนวัดบัวขวัญ(มีทับราษฎร์บำรุง)สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานนทบุรี เขต 1 

มีภารกิจหลักความรับผิดชอบในการจัดการศึกษาที่สำคัญดังนี้

         (1)  ส่งเสริม สนับสนุนการจัดการศึกษาภาคบังคับอย่างทั่วถึงและมีคุณภาพ

                    - พัฒนาความพร้อมของนักเรียนปฐมวัย ให้มีความพร้อมที่จะเข้าเรียนระดับการศึกษาภาคบังคับ

                     ได้อย่างมีคุณภาพ

                    - สนับสนุนเด็กวัยการศึกษาภาคบังคับ  ได้เข้าเรียนในสถานศึกษาขั้นพื้นฐานอย่างทั่วถึง / มีคุณภาพ

        (2) พัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาให้เหมาะสมกับการปฏิรูปการเรียนรู้  และสอดคล้องกับความต้องการของผู้เรียนและท้องถิ่น

                    - ทบทวนและปรับปรุงหลักสูตรสถานศึกษาให้เหมาะสม / สอดคล้องกับหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน

                    - พัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาให้เหมาะสมและสอดคล้องกับความต้องการของผู้เรียนและท้องถิ่น

                    - สร้างความเข้าใจให้ครูผู้สอน  ให้สามารถนำหลักสูตรสถานศึกษา   ไปจัดกิจกรรมการเรียน  การสอนที่สอดคล้องกับความต้องการของผู้เรียน

         (3) พัฒนานักเรียนให้มีคุณภาพตามมาตรฐานการเรียนรู้  ของหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน

                    - นักเรียนทุกคนมีทักษะการอ่านคล่อง  เขียนคล่อง  มีทักษะการหาความรู้  และมีนิสัยรักการอ่าน

                    - นักเรียนทุกคนมีทักษะกระบวนการคิดเลข  มีความสามารถในการแก้โจทย์ปัญหา

                    - นักเรียนตั้งแต่ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4  ขึ้นไป  มีทักษะกระบวนการคิดทางวิทยาศาสตร์

                    - นักเรียนตั้งแต่ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2ขึ้นไปมีทักษะและสามารถใช้คอมพิวเตอร์ในระดับพื้นฐาน

                    - นักเรียนทุกคนมีความตระหนักในการทำความดี  ละเว้นความชั่ว  รู้จักทำประโยชน์ต่อสังคม

                    - นักเรียนทุกคนมีสุขภาพ  พลานามัยสมบูรณ์  แข็งแรง

        (4) พัฒนาครูให้สามารถจัดกิจกรรมการเรียนการสอนได้อย่างมีประสิทธิภาพ

                    - ส่งเสริมและพัฒนาครูให้สามารถจัดกิจกรรมการเรียนการสอนตามแนวทางปฏิรูปการศึกษา

                    - พัฒนารูปแบบและส่งเสริมประสิทธิภาพการจัดการเรียนรู้

                    - พัฒนาครูให้มีความสามารถจัดกิจกรรมการเรียนการสอนแบบบูรณาการ  โดยยึดผู้เรียนเป็นสำคัญ

                    - พัฒนาครูทุกคนให้สามารถใช้คอมพิวเตอร์ในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนได้

          (5) พัฒนาสถานศึกษาให้มีบรรยากาศที่เอื้อต่อการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน

                    - ส่งเสริม  สนับสนุนให้มีการปรับปรุง  พัฒนาอาคารเรียน  อาคารประกอบ  ให้มีความพร้อมใน

การจัดการศึกษา

                    - ปรับปรุง พัฒนาบริเวณสถานที่ของโรงเรียนให้มีความสะอาด ร่มรื่น สวยงาม  และจัดแหล่งการ

                     เรียนรู้  เพื่อให้นักเรียนสามารถศึกษาค้นคว้าได้อย่างเต็มที่