ประวัติโรงเรียนวัดบัวขวัญ(มีทับราษฎร์บำรุง)


                   โรงเรียนวัดบัวขวัญ(มีทับราษฎร์บำรุง) เปิดสอนครั้งแรกเมื่อ พ.ศ.2476 โดยใช้ศาลาการเปรียญของวัดบัวขวัญเป็นสถานที่ศึกษาเล่าเรียน ตั้งแต่ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 - 4 โดยมี นายทิม ด้วงยาเป็นครูใหญ่คนแรก การใช้ศาลาการเปรียญเป็นอุปสรรคเนื่องจากวัดจำเป็นต้องใช้ศาลาการเปรียญเพื่อประกอบศาสนกิจต่างๆ นายเหรียญ และนางสำลี จันทร์คง จึงได้บริจาคที่ดินที่อยู่ติดกับวัดบัวขวัญ จำนวน 1 ไร่ 40 ตารางวา ต่อมาประชาชนได้ร่วมกันจัดซื้อให้อีก 2 ไร่

                  ปัจจุบันโรงเรียนมีพื้นที่ 3 ไร่ 40 ตารางวา โรงเรียนวัดบัวขวัญ (มีทับราษฎร์บำรุง) จัดการเรียนการสอนตั้งแต่ระดับอนุบาล ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2559 โรงเรียนมีห้องเรียนรวม 16 ห้องเรียน จำนวนนักเรียนรวม 441 คน คณะครูและบุคลากรในโรงเรียน รวม 43 คน

 

      สัญลักษณ์ประจำโรงเรียน

                รัศมี     หมายถึง  ความรุ่งเรืองที่แผ่ไพศาล
               กอบัว    หมายถึง  สิ่งที่ทำให้เกิดปัญญา
               วงล้อ    หมายถึง  คุณธรรม จริยธรรม

                    ใช้อักษรย่อ บ.ว.

                    สีประจำโรงเรียน คือ สีเขียว – ขาว   

                    ดอกไม้ประจำโรงเรียน คือ ดอกบัว

                    สิ่งศักดิ์สิทธิ์ประจำโรงเรียน  พระพุทธรัตนะมงคล

       ปรัชญาโรงเรียน

                  สุขา สังฆัสสะ สามัคคี    ความพร้อมเพรียงของหมู่คณะ ทำให้เกิดสุข

 

      คำขวัญของโรงเรียน

                  เรียนดี  มีวินัย  ใฝ่คุณธรรม

 

       เอกลักษณ์

                  ความรู้คู่คุณธรรม

 

       อัตลักษณ์ระดับปฐมวัย

                 ไหว้งามตามอย่างไทย

 

      อัตลักษณ์ระดับประถมศึกษา

                 จิตอาสา

 

      มาตรการส่งเสริม                  

                 1. โครงการส่งเสริมการอ่าน (กิจกรรมรักการอ่าน) 

                 2. โครงการจิตอาสาพัฒนาชุมชน