สถานที่ตั้งโรงเรียน

               โรงเรียนวัดบัวขวัญ(มีทับราษฎร์บำรุง)     เป็นโรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานนทบุรี เขต 1   สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  กระทรวงศึกษาธิการตั้งอยู่   เลขที่  1  หมู่ 9  ตำบลบางกระสอ  อำเภอเมืองนนทบุรี  จังหวัดนนทบุรี  11000 

               โทรศัพท์ 0-2589-1333 

               โทรสาร 0-2591-0550  

               E-mail  buakwanschool@gmail.com

               เว็ปไซต์  http://buakhwanschool.net