ปีการศึกษา ๒๕๖๓

รางวัลสถานศึกษาสีขาวปลอดยาเสพติดและอบายมุข ประจำปี ๒๕๖๓ ระดับดีมาก

 

ปีการศึกษา ๒๕๖๔

รางวัลชมเชย การประกวดโรงเรียนคาร์บอนต่ำ ระดับประถมศึกษา ตามโครงการนครนนท์สู่เมืองคาร์บอนต่ำ (Low Carbon City) ประจำปี ๒๕๖๔

 

 

การคัดเลือกรูปแบบการนิเทศภายในของสถานศึกษา  ประจำปี  ๒๕๖๔ สถานศึกษาที่มีผลการดำเนินงานนิเทศภายใน  ระดับดีเยี่ยม

          

 

การคัดเลือกนวัตกรรมหรือรูปแบบการจัดการเรียนการสอนทางไกลระดับเขตพื้นที่การศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๖๔ ประเภทสถานศึกษาที่มีผลการดำเนินงานนวัตกรรมการจัดการเรียนการสอนทางไกลที่ประสบผลสำเร็จเป็นแบบอย่างได้

 

รางวัล การแต่งเพลงแปรงฟันประกอบท่าเต้นส่งเสริมสุขภาพช่องปาก ระดับประเทศ

 

ผลการประเมินคุณภาพผู้เรียน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 (์NT) 

ปีการศึกษา 2563  สูงกว่าระดับประเทศ

โรงเรียนวัดบัวขวัญ (มีทับราษฎร์บำรุง) ได้ผ่านเกณฑ์การประเมิน

การปฏิบัติงานด้านการเงินการบัญชีของสถานศึกษา 

ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔  ระดับดีมาก