ปีการศึกษา ๒๕๖๕

รางวัลระดับเหรียญทอง  "หนึ่งโรงเรียน หนึ่งนวัตกรรม"
ประจำปี ๒๕๖๕ ระดับภูมิภาค

 ปีการศึกษา ๒๕๖๓

รางวัลสถานศึกษาสีขาวปลอดยาเสพติดและอบายมุข ประจำปี ๒๕๖๓ ระดับดีมาก

 

ปีการศึกษา ๒๕๖๔

รางวัลชมเชย การประกวดโรงเรียนคาร์บอนต่ำ ระดับประถมศึกษา ตามโครงการนครนนท์สู่เมืองคาร์บอนต่ำ (Low Carbon City) ประจำปี ๒๕๖๔

 

 

การคัดเลือกรูปแบบการนิเทศภายในของสถานศึกษา  ประจำปี  ๒๕๖๔ สถานศึกษาที่มีผลการดำเนินงานนิเทศภายใน  ระดับดีเยี่ยม

          

 

การคัดเลือกนวัตกรรมหรือรูปแบบการจัดการเรียนการสอนทางไกลระดับเขตพื้นที่การศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๖๔ ประเภทสถานศึกษาที่มีผลการดำเนินงานนวัตกรรมการจัดการเรียนการสอนทางไกลที่ประสบผลสำเร็จเป็นแบบอย่างได้

 

รางวัล การแต่งเพลงแปรงฟันประกอบท่าเต้นส่งเสริมสุขภาพช่องปาก ระดับประเทศ

 

ผลการประเมินคุณภาพผู้เรียน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 (์NT) 

ปีการศึกษา 2563  สูงกว่าระดับประเทศ

โรงเรียนวัดบัวขวัญ (มีทับราษฎร์บำรุง) ได้ผ่านเกณฑ์การประเมิน

การปฏิบัติงานด้านการเงินการบัญชีของสถานศึกษา 

ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔  ระดับดีมาก

ปีการศึกษา ๒๕๖๕

รางวัลระดับเหรียญทอง  "หนึ่งโรงเรียน หนึ่งนวัตกรรม"
ประจำปี ๒๕๖๕ ระดับภูมิภาค